Nemecké preklady

Úradné preklady z a do nemeckého jazyka

Odborné a všeobecné preklady z a do nemeckého jazyka


Úradné preklady


Prekladateľská činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v zákone 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch pre potreby zadávateľa. Úkonom prekladateľskej činnosti je preklad. Úradný preklad sa volá aj súdny preklad alebo preklad s pečiatkou. Najčastejšie sa dávajú úradne prekladať diplomy, výpisy z registra trestov, sobášne listy, zmluvy, technické preukazy a iné.


Úradný preklad môže vyhotoviť len prekladateľ, ktorý je zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Zoznam vedie Ministerstvo spravodlivosti SR v elektronickej podobe. Úradný prekladateľ má preukaz prekladateľa s evidenčným číslom a používa okrúhlu úradnú pečiatku. Moje evidenčné číslo je 971265.

O všetkých informáciách, ktoré sa v súvislosti s výkonom prekladateľských služieb dozviem, zachovám mlčanlivosť.

Jednotlivé strany písomne vyhotoveného úkonu prekladateľskej činnosti musia byť očíslované, zviazané a zošité šnúrou. Voľné konce šnúry sa prekryjú nálepkou, ktorú prekladateľ opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky.

Písomne vyhotovený preklad obsahuje úvodnú časť s označením preklad, označenie zadávateľa, text, ktorý sa prekladá, preklad a prekladateľskú doložku. Na prekladateľskej doložke uvedie prekladateľ číslo prekladateľského úkonu, pod ktorým je preklad zapísaný v denníku prekladateľa, svoje evidenčné číslo a podpisom a okrúhlou úradnou pečiatkou potvrdí, že preklad súhlasí s originálom.

Prekladateľ prekladaný dokument viaže spolu s prekladom, v prípade, že máte len jeden originál a budete ho ešte potrebovať (rodné listy a pod.), overuje sa u notára alebo na Obecnom úrade kópia dokumentu a tá sa dá preložiť.

 Nemecke-preklady.eu © 2016. Všetky práva vyhradené .